تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این مرکز دارای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد.

مراکز طرف قرارداد بیمه دندانپزشکی با مطب

بیمه دانا

بیمه البرز

بیمه نیروهای مسلح

بانک ملی

بیمه ایران

بیمه آرمان

بیمه سینا

تأمین اجتماعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی